ورود
گالری تصاویر

گالری تصاویر

حضور دکتر جمالو، سرپرست معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی در شتابدهنده ابر زندگی

افتتاحیه دفتر جدید بنیاد نیکوکاری دکتر نبی در شتابدهنده ابر زندگی با رویکرد کمک به کسب و کارهای نوپا

انعقاد تفاهم نامه همکاری سه جانبه میان شرکت توسعه فناوری های نوین ابر زندگی، بنیاد نیکوکاری دکتر نبی و بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی

بازدید جناب آقای محمد امین حاج کاظمینان مديرعامل شركت حاميان ياقوت صحرا و مؤسس پويش ملي صادرات به همراه جناب آقای رضا پا افشار مدیرعامل شرکت توسعه فناوری های نوین ابر زندگی و جناب آقای امیر حسین اسدی رئیس هیات مدیره بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی و داور برنامه میدون از شتابدهنده توانا

بازدید جناب آقای محمد امین حاج کاظمینان مديرعامل شركت حاميان ياقوت صحرا و مؤسس پويش ملي صادرات از شتابدهنده ابر زندگی

انعقاد تفاهم نامه شتابدهنده ابر زندگی و توانا

بازدید مدیرکل فناوری اطلاعات از ابر زندگی

بازدید مدیرکل فناوری اطلاعات از ابر زندگی

بازدید مدیرکل فناوری اطلاعات از ابر زندگی

بازدید مدیرکل فناوری اطلاعات از ابر زندگی

بازدید مدیرکل فناوری اطلاعات از ابر زندگی

بازدید آقای دکتر سید صادق امامیان از ابر زندگی

بازدید آقای دکتر سید صادق امامیان از ابر زندگی

بازدید آقای دکتر سید صادق امامیان از ابر زندگی

بازدید آقای دکتر سید صادق امامیان از ابر زندگی