ورود
منشور اخلاقی

مجریان و همکاران زیست بوم تولید محتوای دیجیتال ابر زندگی خود را متعهد به رعایت موارد زیر میدانند:

  • عمل بر اساس ارزش های اخلاقی و اسلامی
  • مواجهه صادقانه، صمیمانه و بر مبنای احترام با کلیه مخاطبان و همکاران
  • استفاده از تمام ظرفیت های فکری و عملیاتی در حین انجام مسئولیت حرفه ای و اجتماعی
  • امانتداری نسبت به طرح ها و ایده ها و عدم انتقال آن به اشخاص دیگر جز در موارد استثنایی نظیر الزامات قانونی، شهادت دادگاهی و ضرورت های مداخلات سریع
  • تاثیر نپذیرفتن از عواملی چون دین، ملیت، نژاد، عقاید سیاسی و موقعیت هر فرد در انجام وظایف
  • حمایت از منافع مخاطبین و اعضایشان
  • عدم سو استفاده شغلی و داشتن وجدان کاری
  • انتقاد پذیری و بهره گرفتن از انتقادات در جهت بهبود